Innehåll

1. Användarvillkor

2. Integritetspolicy

3. Allmänna villkor – hyra container.se och Alabanza

 

Användarvillkor

Användarvillkor från 2019-08-15

 

1. Allmän information och tjänstbeskrivning

Dessa villkor (”Användarvillkor) gäller mellan Alabanza Sweden AB, org. nr 559179-1537, (nedan ”Alabanza”), och dig, om du är en innehavare av förvaringsutrymme (”Värd”) eller en gäst till sådant förvaringsutrymme (”Gäst”). Värd och Gäst benämns gemensamt som ”användare”, så benämns även den som enbart registrerat sig hos Alabanza. Dessa Användarvillkor, tillsammans med överenskommelser mellan Värden och Gästen, gäller även mellan den Värd, som tillhandahåller utrymme, och den Gäst som ska använda utrymmet för förvaring/parkering.

Alabanza tillhandahåller en plattform genom hemsidan www.alabanza.se för förmedling av kontakt mellan Värdar och Gäster som önskar förvara respektive låta förvara lösöre såsom möbler, flyttkartonger, bilar, båtar eller dylikt i olika typer av förvaringsutrymmen (”Tjänsten”). Förvaringsutrymmen benämns ”förvaringsutrymme” , ”utrymme” eller ”container” i Tjänsten nedan. Alabanza agerar självt Värd och tillhandahåller endast utrymme eller containers. Alabanza garanterar inte en Värd/uthyrare genom denna Tjänst att Alabanza han kommer få tillgång till en Gäst som vill förvara lösöre i Värdens utrymme. Alabanza garanterar inte att en Gäst finner en Värd/uthyrare som kan förvara Gästens lösöre.

Dessa Användarvillkor tillsammans med övriga vid var tid gällande villkor som finns på Alabanzas webbplats och eventuella applikationer, reglerar användarens användning av Tjänsten

2. Registreringsprocessen

Registrering är endast möjlig för fysiska personer som är över 18 år samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen ska kunna visa att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med Användarvillkoren.

Endast ett användarkonto per användare är tillåtet såvida användaren inte fått ett skriftligt medgivande från Alabanza att öppna ytterligare konton. Användaren får inte överlåta eller på något annat sätt dela information om sitt användarkonto till annan part

Genom att acceptera Användarvillkoren och skapa ett användarkonto ingår användaren ett avtal med Alabanza avseende användarens användning av Tjänsten.

 
För att få tillgång till Tjänsten ska:

1. Samtliga uppgifter i registreringsformuläret på www.alabanza.se ska vara fullständiga och korrekta;

2. Användarvillkoren; samt

3. Personuppgifts- och integritetspolicy, vara godkända.

 

Användaren ansvarar för att hålla sina registrerade uppgifter aktuella och korrekta. Alabanza förbehåller sig rätten att efterfråga ytterligare uppgifter av användaren.

Tjänsten tillhandahålls inte till fysiska eller juridiska personer som tidigare har agerat i strid med de Användarvillkor och/eller Alabanzas personuppgifts- och integritetspolicy. Tjänsten tillhandahålls ej heller till användare som av Alabanza bedöms ha otillräckliga medel att fullfölja sina betalningsskyldigheter för nyttjandet av Tjänsten.

3. Villkor för avtalet mellan Värden/uthyraren och Gästen

Avtalsslutande

När en Värd får en förfrågan av en Gäst kommer information om detta meddelas genom en notifikation på plattformen, ett e-postmeddelande eller liknande från Alabanza. Notera att Alabanza ofta själv är Värd och uthyrare av förvaring, containers/containerförråd.

Om Värden/uthyraren accepterar bokningen så ingår denne ett bindande avtal med Gästen på de villkoren som framgår av denna punkt 3, punkterna 4 och 5 nedan, samt av annonsen, dom allmänna hyresvillkoren och vad som vidare överenskommits mellan Värden och Gästen via Tjänsten (”Avtalet”). Om de villkor Värden och Gästen kommit överens om strider mot villkoren i dessa Användarvillkor, med undantag för vad som gäller för betalning, gäller vad Värden/uthyraren och Gästen kommit överens om. Värden och Gästen ansvarar för att deras överenskommelse uppfyller vid var tid gällande lagkrav. Avtalet gäller, med undantag för ny avtalstid, på oförändrade villkor om Värden och Gästen kommer överens om att förlänga avtalstiden. Detta innebär bl.a. att Värden alltjämt är bunden av vid var tid aktuella Användarvillkor, och äger därför aldrig rätt att kringgå Alabanzas plattform genom att exempelvis använda annan betalningslösning än den av Alabanza tillhandahållna.

Avtalstid, uppsägning och användning

Om Värden och Gästen har kommit överens om att Avtalet ska upphöra en viss dag, upphör Avtalet den dagen utan föregående uppsägning om inte annat avtalats.

Om avtalstiden enligt Avtalet ska löpa tillsvidare ska Avtalet sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om en kalendermånad, om parterna inte kommer överens om annat. Uppsägningen ska skickas skriftligen i enlighet med de meddelandebestämmelser som gäller enligt punkt 18 i dessa Användarvillkor. Om Gästen agerar i strid med Avtalet har Värden rätt att säga upp Avtalet att upphöra omedelbart.

De utrymmen som erbjuds genom Tjänsten får endast användas för förvaring av lös egendom, aldrig som bostad eller på annat sätt för människor eller djur att vistas i.

Gästens tillträde och tillgång till Gästens lösöre, som Värden förvarar, regleras enligt särskild överenskommelse mellan Värden och Gästen.

Om Gästen inte hämtar sitt lösöre från utrymmet vid avtalstidens utgång ska Värden skicka Gästen ett meddelande enligt punkt 18 nedan, där Gästen anmanas att hämta lösöret och informeras om att lösöret annars kan komma att säljas efter tre månader från det att Värden skickade meddelandet till Gästen. När tre månader har passerat från att Värden skickade meddelandet till Gästen, utan att Gästen hämtat sitt lösöre, har Värden rätt att sälja lösöret till vid tiden för försäljningen gällande marknadspris. Värden har rätt att tillgodogöra sig skälig ersättning för kostnader hänförliga till försäljningen samt eventuell obetald förvaringsavgift och förvaringsavgift för den tid Gästen nyttjat utrymmet efter avtalstidens utgång. Serviceavgift för motsvarande perioder ska tillfalla Alabanza om medel finns. Återstående summa från försäljningen ska tillfalla Gästen. Gästen ska, för att få denna återstående summa, meddela Alabanza ett angivet bankkonto i Svensk bank inom 3 månader från att avtalet avslutats.

Innan Värden/uthyraren påbörjar en försäljning av lösöret enligt punkten ovan är Värden skyldig att informera Alabanza om att Gästen inte har hämtat sitt lösöre.

Särskilt om garageplats

Om Värden upplåter en garageplats, dvs. en parkeringsplats i en byggnad, till Gästen, gäller inte regleringen kring uppsägning och uppsägningstid enligt ovan. Värden och Gästen ska istället komma överens om en avtals- och uppsägningstid som överensstämmer med regleringen i 12 kap. jordabalken samt i övrigt iaktta jordabalkens tvingande lagstiftning.

4. Värden skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 4 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Värd. Alabanza tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att nå ut till Gäster i syfte att erbjuda Gäster att låta förvara lösöre i ditt förvaringsutrymme.

Värdens beskrivning av utrymmet i annonsen ska vara korrekt och ska uppdateras om utrymmet skulle förändras. De fotografier som bifogas annonsen ska visa det utrymme som avses i annonsen. Alabanza förbehåller sig rätten att kräva att en annons har ett minsta antal fotografier av ett visst format, storlek och upplösning. Värden får enbart lägga upp en annons per utrymme.

Ansvar

Värden är ensamt ansvarig för förvaringsutrymmet. Alabanza har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd tillhandahåller genom Tjänsten. Värden är skyldig att följa vid var tid tillämplig lagstiftning. Vidare ansvarar Värden för att denne har rätt att förvara Gästens lösöre i det annonserade utrymmet.

Om ett annonserat utrymme blir otillgängligt eller villkoren för annonsen förändras, ska Värden uppdatera eller ta bort annonsen snarast. Alabanza förbehåller sig rätten att inaktivera en inaktuell annons om en Värd inte gör detta inom rimlig tid.

En Värd får inte marknadsföra annat än det utrymme som önskas förmedlas genom Alabanzas plattform. Annan typ av reklam eller att infoga hyperlänkar i annonsen kopplade till en extern webbsida eller liknande är förbjudet.

Värden, inte Alabanza, är ensam ansvarig för att Gästen får lämna sitt lösöre i det aktuella förvaringsutrymmet. Värden garanterar att Värden har rätt att låta Gäster förvara lösöre i sitt förvaringsutrymme via Tjänsten enligt samtliga tillämpliga lagar och eventuella avtal mellan Värden och tredje man. Värden ansvarar för att annonsering av förvaringsutrymme sker på ett riktigt sätt som reflekterar verkligt skick och egenskaper för aktuellt förvaringsutrymme.

Om tillhandahållandet av förvaringsutrymme som Gästen betalat för inte fullföljs på grund av omständigheter som Värden svarar för (t.ex. överbelastning eller överbokningar) och Gästen riktar krav mot Alabanza, är Värden ansvarig för att ersätta Alabanza för kostnader och eventuella skador. Om Gästens egendom lider skada eller förlust med anledning av omständighet som Värden ansvarar för, ska Värden utge ersättning till Gästen för sådan skada.

Värden ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och företagsspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Värden misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Värden omedelbart ändra lösenordet till sitt användarkonto och kontakta oss. Värden får inte överlåta sitt användarkonto till något annat företag, person eller organisation.

Värden ansvarar för att kontrollera legitimation på Gästen när Gästen överlämnar sitt lösöre till Värden.

5. Gästens skyldigheter och ansvar

Allmänt

Villkoren i denna punkt 5 gäller den som använder Tjänsten i egenskap av Gäst. Alabanza tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa Gästen att hitta olika typer av förvaringsutrymme som Alabanza eller andra Värdar tillhandahåller.

Alla erbjudanden som presenteras via Tjänsten innebär icke-bindande erbjudanden om inget annat anges. Erbjudandena gäller i mån av tillgänglighet.

Ansvar

Gästen ansvarar för all aktivitet som sker under Gästens användarkonto.

Gästen är skyldig att erlägga den förvaringsavgift som överenskommits mellan Värden och Gästen med iakttagande av regleringen i punkt 9.2 nedan.

Gästen ansvarar för att det lösöre som ska förvaras i utrymmet inte är förbjudet lösöre så som t.ex. levande eller döda djur och insekter, vapen, vapendelar, sprängämnen och ammunition, lättantändliga-, explosiva-, radioaktiva- och brandfarliga ämnen, narkotika, droger och mediciner, alkoholhaltiga drycker och tobak, mänskliga kvarlevor inklusive aska; levande växter, färskvaror och avfall, giftiga, frätande och smittförande ämnen, komprimerade och kondenserade gaser, ruttna-, mögliga-, fuktiga- eller infekterade objekt, föremål som avger rök eller stark lukt, värdehandlingar, kontanter, kredit- eller bankkort och värdepapper, identitetshandlingar, gods som kan ogiltigförklara en försäkring för utrymmet eller objekten; eller andra enligt lag förbjudna objekt eller som kan förorsaka olägenhet för Värden eller andra.

I övrigt får det lösöre som förvaras inte strida mot dessa Användarvillkor eller vid var tid gällande svensk lag. Även annat lösöre som inte är specificerat under benämning förbjudet lösöre kan vara förbjudet att förvara. Vid frågor kring om det Gästen vill förvara utgör förbjudet lösöre, kontakta Alabanza.

Gästen försäkrar att förvaringsutrymmet används till att förvara lös egendom som inte strider mot Användarvillkoren. Förvaringsutrymmet får inte heller användas för andra ändamål än det som avses i Avtalet mellan Värden och Gästen.

Gästen försäkrar att det som förvaras i utrymmet är antingen något som denne har äganderätt/full förfoganderätt över eller har skriftlig fullmakt att förvara för någon annans räkning.

Det är Gästens ansvar att tillse att det finns en försäkring som täcker för det magasinerade lösöret.

Om Gästen har betalat avgiften för ett förvaringsutrymme som Värden erbjudit att tillhandahålla via Tjänsten, men Gästen inte skulle få tillgång till Värdens förvaringsutrymme ska Gästen vända sig direkt till Värden enligt Avtalet mellan Gästen och Värden.

Användning

Gästen ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter och lösenord, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Gästen misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Gästen omedelbart ändra sitt lösenord och kontakta oss. Om Värden eller Värdens förvaringsutrymme lider skada med anledning av omständighet som Gästen ansvarar för, ska Gästen utge ersättning till Värden för sådan skada. Alabanza har inget ansvar för förvaringsutrymme eller egendom som förvaras i ett förvaringsutrymme som en Värd annan än Alabanza tillhandahåller genom Tjänsten.

Gästen ansvarar för att hämta allt sitt lösöre, vid överenskommen avtalstids utgång. Om Gästen inte hämtat upp sitt lösöre i utrymmet, vid avtalstiden utgång, kan Gästen debiteras ytterligare förvaringsavgifter

6. Recension

Gäster och Värdar har möjlighet att betygsätta varandra efter genomförd förvaring av lösöre i ett förvaringsutrymme. Omdömen och betyg publiceras i Tjänsten och är tillgängliga för övriga användare. Recensioner ska vara sanningsenliga.

7. Tjänster från tredje man

Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll och/eller tjänster tillgängliga (t.ex. Facebook och Google). Applikationerna kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer som i så fall styr användarens användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av. Användaren accepterar att Alabanza inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

8. Avslutande eller avstängning av användarkonto

Användaren kan när som helst avsluta sitt användarkonto genom att välja ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Om användaren som Värd avslutar sitt användarkonto kommer Alabanza betala ut samtliga avgifter, med avdrag för serviceavgift enligt punkt 9.2 nedan, som Alabanza mottagit från Gäster på uppdrag av dig som Värd fram till det datum när du avslutar ditt användarkonto.

Alabanza förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller avsluta ett användarkonto om en användare eller någon som användaren ansvarar för bryter mot Användarvillkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Alabanza eller tredje man skada.

Alabanza har rätt att säga upp och avsluta en användares tillgång till Tjänsten med [en månads uppsägningstid]. I förekommande fall betalar Alabanza ut utestående avgifter enligt ovan.

9. Betalning och avgift

9.1 Serviceavgift

Alabanza tar ut en serviceavgift enligt var tid gällande avgiftslista, ”Serviceavgift”.

9.2 Betalning med faktura och kreditkort

Transaktioner mellan Värden och Gästen å ena sidan och mellan Alabanza och Värden å andra sidan, behandlas av Alabanza som tredje part. Alabanza tar emot den totala förvaringsavgiften av Gästen och betalar sedan ut den överenskomna förvaringsavgiften, med avdrag för Serviceavgiften, till Värden/uthyraren samt Serviceavgiften till Alabanza. Utbetalningen av förvaringsavgiften respektive serviceavgiften sker så fort inbetalningen har gjorts till Alabanza och Värden accepterat förfrågningen från Gästen samt bekräftat access, dock senast inom sju (7) arbetsdagar. Innan utbetalning görs av Alabanza, kan Värden behöva verifiera sitt konto genom att skicka in en kopia på en ID-handling. Vid betalningar via Alabanzas betalningstjänst tillämpas Alabanzas vid var tid gällande villkor.

Andra betalningsmetoder än de som Alabanza erbjuder är inte tillåtna vid användning av Tjänsten. Värden och Gästen får inte kringgå Alabanzas betalningslösning.

Användaren av Tjänsten är medvetna om att användningen av Tjänsten är förenad med avgifter. För förvaring i ett förvaringsutrymme gäller de priser som från tid till annan anges i respektive annons. Priserna ska anges inklusive eventuell mervärdesskatt. Värden är medveten om och accepterar att Värden inte kan begära högre avgift för den avtalade förvaringsperioden i ett förvaringsutrymme efter bindande bokning mellan Värden och Gästen.

Betalkort

Vi samarbetar med DIBS där vi för närvarande erbjuder kortbetalning för följande marknader:

 • Sverige

 

Efter att du angivit dina uppgifter i DIBS Checkout och blivit identifierad visas de betalningsalternativ som kan erbjudas. Oavsett vilket betalningsalternativ du väljer så står DIBS eller någon av DIBS samarbetspartners som ansvarig för själva transaktionen. Har du frågor gällande betalningen ber vi dig därför vända dig till DIBS i första hand. Kontakta DIBS på telefon +46 8 120 120 10 eller via deras kundtjänst nedan.
Kundtjänst Sverige, https://www.dibs.se/kundsupport

Alla innehavare av betalkort kan komma att genomgå validering och godkännande av både kortutgivaren och oss för att upprätthålla säkerheten och förhindra bedrägerier.

Faktura

Väljer du och är berättigad till att betala med faktura så skapas denna 20 dagar innan Tjänsten startas eller omedelbart om Tjänsten startas inom 20 dagar. På standardfakturan gäller 20 dagars betalning från det att fakturan skapats. Fakturavgift tillkommer enligt gällande prisuppgift för respektive utrymmestyp – se under resp utrymmestyp (förvaringsutrymme respektive container). Din faktura skickas via e-post till den e-postadress du angivit vid köptillfället eller med post.

DIBS gör aldrig någon kreditupplysning direkt i DIBS Checkout, detta görs endast vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av DIBS påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker.

Alabanza gör regelmässigt en kreditkontroll på alla nya kunder. Dessa kan ses av andra kreditinstitut.

10. Ansvarsbegränsningar och reklamation

Alabanza är inte part i avtalet mellan tredje parts Värd och Gäst, såsom definierat i punkt 3 ovan. Alabanza har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Värd eller Gäst för avtal som Värd och Gäst ingår genom nyttjandet av Tjänsten. Alabanza har heller ingen skyldighet att tillhandahålla något förvaringsutrymme, och har heller inget ansvar avseende någon omständighet hänförlig till de förvaringsutrymmen som tredje parts Värdar erbjuder genom

Tjänsten. Alabanza ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa Användarvillkor för att underlätta kommunikationen mellan Värd och Gäst.

Alabanza friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkt och indirekt skada och/eller förlust eller skador som uppstått för Värd, Gäst eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan eller förlusten uppstått och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Alabanza ansvarar i inget fall för skada på fast eller lös egendom. Alabanza friskriver sig vidare helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan tredjeparts Värd och Gäst.

Alabanzas sammanlagda ansvar gentemot Värd respektive Gäst är, utom i fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, begränsat till ett belopp om 10 000 kronor.

Med förbehåll för vad som anges ovan, ska reklamation och andra anspråk avseende användningen av Tjänsten framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att användaren upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom tre (3) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket förfaller.

11. Uppförandekod

Alabanza förbehåller sig rätten att avsluta användares konto vid olämpligt beteende såsom exempelvis beteende som kan skada Alabanzas renommé. Alabanza förbehåller sig även rätten att ta bort annonser med innehåll som kan uppfattas som stötande. Diskriminering av användare på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är inte tillåten.

12. Ändring av Användarvillkor

Alabanza förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller design. Ändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, justeras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras.

Alabanza har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Användarvillkoren eller upphöra att tillhandahålla Tjänsten. Vid väsentliga ändringar kommer användare informeras om ändringarna via e-post eller genom ett meddelande på respektive användares användarkonto. Användarens fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har införts utgör ett godkännande av ändringarna.

13. Personuppgifts- och integritetspolicy

I Alabanzas personuppgifts- och integritetspolicy finns information om hur användares personuppgifter behandlas och hur dessa och användares integritet skyddas.

Policyn hanterar bl.a. följande frågor.

 • Vilken information Alabanza samlar in om sina användare och grunden för den.
 • Hur Alabanza samlar in information om sina användare.
 • Hur Alabanza lagrar och skyddar informationen om sina användare.
 • Hur användaren kan få utdrag av information relaterad till användaren
 • Hur användaren akn begära radering av användarens uppgifter i Alabanzas system

 

Genom att använda Tjänsten godkänner användaren Alabanzas personuppgifts- och integritetspolicy.

14. Immateriella rättigheter

Allt material som Alabanza tillhandahåller via Tjänsten och andra därmed relaterade applikationer, kan vara skyddade av immaterialrättslig lagstiftning. Återgivande och mångfaldigande av immaterialrättsligt skyddat material eller delar av det, förutsätter skriftligt samtycke från Alabanza.

De varumärken och/eller andra kännetecken som Alabanza äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Alabanza.

15. Länkar

Alabanza ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Alabanzas webbplatser eller applikationer till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

16. Avstängning, driftavbrott m.m.

Alabanza kan inte garantera oavbruten tillgänglighet till Tjänsten då driftavbrott kan förekomma på grund av underhållsåtgärder, utvecklingsarbete m.m., vilket innebär att Tjänstens tillgänglighet kan vara helt eller delvis begränsad. Avbrott kan ske utan föregående kommunikation men kommer om möjligt, vid längre planerade avbrott, att kommuniceras med användarna i förväg.

17. Klagomål

Om användaren är missnöjd med Tjänsten, bör användaren i första hand, till den del det berör förvaringsutrymmet, vända sig direkt till Värden. På motsvarande vis bör Värden vända sig direkt till Gästen. Önskar Värden eller Gästen kontakta Alabanza hänvisas till information under ”Kontakta oss” på Alabanza.se.

18. Meddelanden

Meddelanden i anledning av dessa Användarvillkor ska skickas skriftligen till den andra parten. Om meddelanden skickas till användare, ska meddelandet skickas via Alabanzas meddelandetjänst direkt mellan användare. Ska meddelandet skickas till Alabanza används funktionen ”Kontakta oss” på Alabanza.se. Meddelandet har kommit fram till mottagaren samma tid som det skickades.

19. Övrigt

Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

20. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag är tillämplig på detta avtal. Eventuell tvist med anledning av avtalet, ska avgöras av allmän domstol.

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande 2019-05-07

 

Alabanza driver en onlineplattform och handelsplats som förenklar uthyrning av utrymmen mellan privatpersoner och företag genom webbplatsen www.alabanza.se, vilket refereras till som “Tjänsten”.

Vi rekommenderar att du läser igenom denna Integritetspolicy noggrant innan du börjar använda dig av tjänsterna Alabanza erbjuder. Vi rekommenderar även att du regelbundet granskar denna policy för att upptäcka eventuella ändringar och tillägg. Vid generella frågor kring vår tjänst, kontakta info@alabanza.se.

Denna sida informerar dig om våra policys angående insamling, användning och delning av dina personuppgifter när du använder vår tjänst och vilka val du har angående hanteringen av denna information. Det här är Alabanzas Integritetspolicy.

Alabanzas Integritetspolicy är i enlighet med bestämmelser från GDPR. Om du önskar veta vad vi har för lagrad information eller vill radera lagrad information, vänligen kontakta oss på privacy@Alabanza.se

Vi använder din data för att kunna erbjuda och förbättra vår Tjänst. Genom att använda vår Tjänst godkänner du insamling och användning av data och information i enighet med denna policy. Om inte annat påstås i detta dokument används termer i samma mening som i våra Användarvillkor, vilka du hittar högst upp på denna sida.

Typer av Insamlad Data

Personlig information

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Gatuadress, postnummer, postort
 • Cookies och användningsdata

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protokoll-adress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårningsdata och Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten i vår Tjänst och inneha vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik som används är även beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår Tjänst.

Exempel på Cookies vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår Tjänst.
 • Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina preferenser och andra inställningar.
 • Säkerhets-Cookies. Vi använder Säkerhets-Cookies av säkerhetsskäl.

Användning av Data

Alabanza använder den insamlade datan för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla Tjänsten
 • Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det.
 • Att ge kundservice och support
 • För att tillhandahålla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra Tjänsten
 • Att övervaka användningen av Tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Överföring av Data

Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till - och upprätthållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Alabanza kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och att ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för din data och annan personlig information.

Upplämnande av Data

Juridiska krav

Alabanza kan komma i god tro avslöja dina Personuppgifter, där sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en lagstadgad skyldighet
 • Skydda och försvara Alabanzas rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av Data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst ("Tjänsteleverantörer"), tillhandahålla Tjänsten på våra vägnar, utföra servicerelaterade Tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Google Analytics

Vi kan komma att använda Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha göra din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera Google Analytics bortväljningstillägg till webbläsaren. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbsidan för Google Sekretess och Villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Google Ads remarketing-tjänst

Den här webbplatsen använder Google Ads remarketing-tjänst för att annonsera på tredje parts webbplatser (inklusive Google) till tidigare besökare på vår webbplats. Det kan innebära att vi annonserar till tidigare besökare. Detta kan vara i form av en annons på Googles sökresultatsida eller en webbplats i Googles Display-nätverk. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på någons tidigare besök på Alabanzas webbplats. Naturligtvis kommer all insamlad data att användas i enlighet med vår egen integritetspolicy och Googles sekretesspolicy.

Du kan ställa in hur Google ska annonsera till dig med Googles annonsinställningar och om du vill kan du välja bort intressebaserad annonsering helt genom inställningar för cookies eller permanent använda ett tillägg för webbläsare.

Länkar till andra Webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns Integritet

Vår Tjänst adresserar inte någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina Barn har gett oss Personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat Personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår Integritetspolicy. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att uppdatera den nya Integritetspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller genom ett meddelande i vår Tjänst innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "gällandedatum" högst upp i denna Integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna Integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna Integritetspolicy är gällande när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss:

 • Genom e-post: privacy@alabanza.se
 • Genom telefon: 0771-400040

För direkta förfrågningar om insamling av och borttagning av lagrad data, vänligen kontakta oss på privacy@Alabanza.se

 
Alabanza Sweden AB Säte: Stockholm Orgnr: 556540-4943

Allmänna Villkor: Hyra av Container

Nedan villkor gäller specifikt då Kunden hyr en Container för att förvara lösöre
Kunden kallas nedan "Hyrestagaren" medan Alabanza Sweden AB kallas ”Alabanza”.

Bakgrund

Alabanza hyr till privatpersoner samt företag ut förrådscontainers uppställda på Hyrestagarens eller Alabanzas mark. Hyrestagaren avser att hyra yta i container genom Alabanza för lagring av tillåten lös egendom som tillhör Hyrestagaren.

Avtalets omfattning

Genom att ingå ett hyresavtal med Alabanza godkänner Hyrestagaren de allmänna villkor som framgår i detta dokument. Detta dokument är således en del av det avtal som Hyrestagaren ingår med Alabanza. Hyrestagaren är skyldig att, före avtal ingås, tillse att vederbörande är fullt införstådd i innebörden av allt som står här i.
I det fall Hyrestagaren ger någon person tillgång till den hyrda containern så tar Hyrestagaren på sig fullt ansvar för allt denna person gör som rör Alabanza.
Genom detta avtal upplåter Alabanza till Hyrestagaren en rätt att bruka en förråds- /containerlösning som Alabanza tillhandahåller. Hyrestagaren ansvarar själv för låsning, kontroll och in- och utforsling av egendom i container eller förråd.
De allmänna villkoren finns publicerade på Alabanzas hemsida.
Eventuella avsteg från Alabanzas allmänna villkor måste skriftligen godkännas av behörig företrädare för Alabanza.
I annat fall skall avtalet anses gälla i sin oförändrade helhet.

Leverans och/eller tillträde

Hyrd container får ej flyttas annat än genom Alabanzas försorg.
Hyrestagaren ansvarar för att plats där container ska lämnas eller hämtas ligger direkt invid väg som är lättåtkomlig och farbar för lastbil och att vägen får och kan brukas för uppställning av lastbil under lyft av container.
Plats räknas inte som lättåtkomlig om den är belägen så att lastbilschauffören behöver gå ut ur lastbilen och kontrollera platsförhållanden, alternativt behöver få hjälp av utomstående person, för att på ett säkert sätt kunna framföra sitt fordon. Platsen räknas ej heller som lättåtkomlig i de fall lastbilen behöver backa för att komma in eller ut från platsen, undantaget om backningen till fullo kan ske på raksträcka med minst 5,5m vägbredd utan hinder. Lastbilen måste kunna åka via väg som inte innebär passager under broar, trädgrenar, ledningar eller dylikt på lägre höjd än 4,5m.
På platsen där lyft av container ska ske måste det vara möjligt att fälla ut kranens ben så att bredden på bilen med utfällda kranben kan vara 6,5 meter, med 6m fri rak väg framför kranbenen och 18m fri rak väg bakom benen. Mark för både lastbil och kranben måste ha god bärighet och inga hinder eller känsliga markytor får finnas i närheten av lastbilen i samband med att lyft ska ske.
Kunden ansvarar för att innan transporten ha inhämtat de eventuella tillstånd som krävs för lastbils tillträde, åtgärder på plats och uppställning av container.
För väntetider över 10 minuter per transport debiteras varje extra påbörjad timme med 850kr. Med detta pris per påbörjad timme debiteras även extra tidsåtgång på grund av att väg för transport eller plats där container skall lyftas inte uppfyller ovan nämnda krav. Om nämnda krav ej uppfylls ansvarar hyrestagaren för att ersätta eventuella skador eller andra kostnader som drabbar hyrestagaren själv, Alabanza eller tredje part i samband med transport eller lyft av container. Samma ersättningsansvar har hyrestagaren gällande de moment av transport eller containerlyft som sker på eller i anslutning till enskild väg, tomt eller byggarbetsplats.
Hyrestagaren faktureras för transport som ej kunnat fullföljas på grund av att hyrestagaren brustit i sina åtaganden.
Container som ska flyttas får maximalt vara lastad med sex (6) ton och vi transporterar endast en lastad container per transport. Lastad container hämtas endast från plats direkt invid väg som är farbar för lastbil. Hyrestagaren ansvarar för att lasten är säkrad så att den inte flyttar sig under transport. Alabanzas chaufför ska på begäran beredas tillgång till containern för att kontrollera lastning. Hyrestagaren ansvarar för att innehållet inte är stötkänsligt och för att det är lastat så att det inte tar skada av frakten. Alabanza ersätter ej gods som skadas vid lastning, lossning eller transport.
Hyrestagaren skall omedelbart vid leverans inspektera containern och skall senast arbetsdagen efter leveransdagen skriftligen informera Alabanza om eventuella defekter, såväl funktionsmässiga som estetiska. Hyrestagaren är skyldig att bekosta åtgärd av defekter som ej rapporterats enligt ovan. Detta inkluderar exempelvis åtgärd av dörr eller låsanordning som, efter att ha brukats av hyrestagaren, har slutat att fungera tillfredsställande.

Ersättning

För Alabanzas hyror enligt avtalet utgår ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Prisjustering av månadsavgifter för ingångna avtal kan komma att göras två gånger per kalenderår med en icke oskälig procentsats.
Aviseringsavgift 19 kr debiteras på varje månadsfaktura, pappersfaktura kostar 29 kr. Vid försenad betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta med 9,50% samt även påminnelseavgift på 60 kr. Går fakturan vidare till inkasso debiteras inkassoavgift på 160 kr.

Avtalstid och uppsägning

Avtal förlängs automatiskt med en (1) månad i taget om det inte skriftligen sägs upp senast två (1)kalender månader innan avtalstidens utgång. Uppsägning kan ske skriftligen eller genom mail till info@alabanza.se. Hyra faktureras i förskott med 20 dagars betalningstid. Alabanza har rätt att säga upp avtal men skall informera hyrestagaren om uppsägningen minst en (1) månad i förväg.

Åtaganden för hyrestagaren

Hyrestagaren är skyldig att vara nåbar på de kontaktuppgifter som anges på beställningsblanketten, och måste omedelbart meddela Alabanza eventuella ändringar. Kunden anses ha tagit del av all information som skickas till den kontaktadress som kunden har angivit på beställningsblanketten.
Hyrestagaren åtager sig att följa de förhållningsregler och policys som gäller beträffande lagring, in- och utforsling i förråd eller container.

 
Alabanza Sweden AB Säte: Stockholm Orgnr: 556540-4943

Allmänna Villkor: Hyra av Container (forts)

Ingen lagring av kemikalier, sprängmedel eller annat farligt gods får ske.
Hyrestagaren får ej borra hål i, måla, ta bort isolering eller på annat sätt modifiera containern utan särskilt tillstånd av Alabanza. Hyrestagaren är skyldig att ersätta containern vid stöld av containern eller förlust av containern av annan anledning, oavsett orsak till förlusten. Hyrestagaren är, vid hyra av containern utanför Alabanzas anläggning, även skyldig att försäkra sig mot vandalisering av containern. Om inget annat avtalas så kan Alabanza ombesörja att denna försäkring tecknas och fakturerar kunden för detta. Det är kundens ansvar att hålla containerns innehåll försäkrat. Om inget annat avtalas, vid hyra på Alabanzas mark, så kan Alabanza ombesörja att denna försäkring tecknas och fakturerar då kunden för detta. Vid försäkringsärenden ska kunden ta direktkontakt med försäkringsbolaget, som är kundens motpart i försäkringsförehavanden. Dokument med försäkringsvillkor tillhandahålles av Alabanza på begäran.
Alabanza äger rätt att fakturera kunden för ej återlämnad container till dess marknadsvärde eller minst 19 000 kr om containerns marknadsvärde understiger detta belopp. I det fall Hyrestagaren bryter mot Alabanzas allmänna villkor eller på annat sätt bryter mot ingånget avtalet så äger Alabanza rätt att fakturera kunden för samtliga de kostnader som orsakats Alabanza. Administrativ tid, och annan tid som Alabanzas personal har fått lägga på ärendet, faktureras med 950kr per vid varje tillfälle påbörjad timme och person.
Vid tvist i domstol, som helt eller delvis avgörs till Alabanzas fördel, faktureras enligt ovan för den tid som Alabanzas personal får lägga på ärendet samt för övriga rättegångskostnader, exempelvis advokatkostnader.

Avtalets upphörande

Alabanza har rätt att omedelbart säga upp avtalet vid utebliven betalning av två månadshyror/fakturor eller om kunden på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtal och allmänna villkor. Vid kontraktets upphörande har hyrestagaren skyldighet att tömma containern på dess innehåll. I det fall hyrestagaren inte tömt containern vid avtalets upphörande har Alabanza rätt att själv tömma containern på dess innehåll och fakturera hyrestagaren för kostnader som Alabanza ådrager sig i samband med detta. Hyrestagaren har ej rätt till ersättning för kvarlämnat gods.

Pantsättning av innehåll

Kunden pantsätter sitt innehåll i och med att kunden ingår avtal med Alabanza. Om kund inte fullgör sina betalningsåtaganden mot Alabanza äger Alabanza rätt att öppna containern och sälja innehållet. Alabanza kan vid utebliven betalning även välja att låta kundens lås sitta kvar men låsa containern med ett extra lås för att säkra pantsatt gods tills betalning har inkommit. Hyran kommer dock i detta fall att fortlöpa tills det sägs upp av någon part. Kund äger ej rätt att öppna container som låsts av Alabanza.

Skadestånd

Alabanza ansvarar inte för direkt eller indirekt skada för Hyrestagaren, tredje man eller partner eller kunder till denna.
Vid vårdslöshet kan dock de avgifter som Alabanza tar för sina tjänster / hyror nedsättas i proportion till tid som tjänsten ej varit tillgänglig. Alabanza tar ej ansvar för gods (lös egendom) eller annat som förvaras i container eller förråd.

Äganderätt m.m.

Utöver vad som framgår av det som ovan sagts om licensiering och nyttjanderätt är all utrustning Alabanzas egendom. Kunden förvärvar inte genom hyresavtalet någon äganderätt till utrustningen, såvida ej annat uttryckligen anges i hyresavtalet. Kunden får således inte pantsätta, försälja eller på annat sätt avhända sig utrustningen. Utan Alabanzas skriftliga medgivande får kunden inte heller underuthyra utrustning, överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet. Kunden får inte vidtaga åtgärder så att Alabanzas separationsrätt till produkten går förlorad genom att exempelvis infoga utrustning i annans egendom. Kunden får inte utan Alabanzas skriftliga medgivande flytta utrustningen från i avtalet angiven installations- eller leveransadress. Det är kundens ansvar att inhämta erforderliga tillstånd från myndigheter innan utrustningen eller del därav utförs från Sverige till annat land när Alabanza medgivit flyttningstillstånd.
Alla leveranser förutsätter att Alabanza får de licenser eller auktoriseringar som krävs av berörda myndigheter. Kunden ger genom detta avtal Alabanza rätt att när som helst besiktiga hyresutrustningen. Det åligger kunden att bereda Alabanza tillträde och möjlighet för sådan besiktning närhelst Alabanza så önskar. Alabanza får med förbehåll om kundens rätt överlåta utrustningen och/eller sin rätt enligt detta avtal till annan part.

Policies för Alabanzas containerlagringsplats

Följande policies ska följas:

 • Lås alltid din container även om den är tom.
 • Det är förbjudet att befinna sig på Alabanzas område utanför de av Alabanza angivna öppettiderna. Även om grinden skulle stå öppen vid annan tidpunkt så riskerar du att bli inlåst och får då betala 1000kr för upplåsning. Dessutom kan väktare tillkallas om någon befinner sig på området utanför våra öppettider och i detta fall debiteras du för utryckningskostnaderna.
 • Lämna inte emballage, skrot eller annat avfall utanför container eller på området. Brott mot denna regel bestraffas med vite om 4000kr per tillfälle, plus eventuella kostnader för bortforsling.
 • Inga obehöriga föremål såsom t.ex andra containers, bilar vagnar etc. får uppställas på Alabanza mark. Dessa föremål kommer omedelbart att forslas till soptipp eller återvinnings anläggning. Brott mot denna regel bestraffas med vite om 4000 kr per tillfälle, plus eventuella kostnader för bortforsling. Ingen ersättning utbetalas för det bortfraktade godsets värde.
 • Den som hyr en container av Alabanza ansvarar för att betala ovan nämnda viten och bortforslingskostnader även då någon annan än hyresgästen själv har kvarlämnat avfall eller föremål i samband med åtkomst av den hyrda containern.
 • Som uppställning av obehöriga föremål räknas även föremål som under omlastning står utanför container eller bil under en period längre än 30 minuter.
 • kunden ska alltid visa hänsyn mot andra kunder och följa anmodningar från Alabanzas personal.
 • Container som lämnas ostädad eller med gods kvar i efter hyrestidens slut debiteras med 500 kr i grundavgift och 350 kr per påbörjad timme . Container skall lämnas i samma skick som den var i då hyran påbörjades. Den skall vara ren, ursopad och utan någon beläggning av damm eller annat.
  Ovan angivna priser är inklusive moms
 • Var medveten om att lagerplatsen kan vara kameraövervakad med inspelning av bild och ljud.
 • Endast Alabanzas personal får bryta upp lås på Alabanzas område. Den som har behov av att få ett lås på sin hyrda container öppnat måste därför kontakta Alabanza.
 • Meddela Alabanza om något är fel eller bör åtgärdas

Ändring av allmänna villkor

Alabanza äger rätt att ändra dessa allmänna villkor men har skyldighet att vid ändring publicera dessa ändringar på sin hemsida minst tre (3) månader innan ändringarna träder i kraft.